• Home
  • Kalendář
  • Putování vodní říší: Dvoudenní vzdělávací akce

Putování vodní říší: Dvoudenní vzdělávací akce

 úterý, 5. květen 2015 09:00 - 15:00
Popularizační Workshopy

Kde?

Mezinárodní Environmentální Vzdělávací, Poradenské a Informační Středisko ochrany vod Vodňany (MEVPIS)
Na Valše 207, 389 01 Vodňany

Kdy?

5.–6. května 2015

Program – 1. den:
9.00 – 9:30 Příjezd a ubytování
9:30 – 10:00 úvod, seznámení s programem, motivační kolečko a rozdělení do skupin
10.00 – 12:00 Roadshow Fakulty rybářství a ochrany vod: úvod do problematiky
12.00 – 13:30 Oběd + odpolední pauza
13.30 – 15:30 Vzdělávací modul Jak funguje říční niva
15:30 – 18:00 Venkovní program – aktivity na vodňanských rybnících; exkurze na pracovišti
18.00 – 19:00 Večeře
19.00 – 20:00 Beseda s vědcem-cizincem

Program – 2. den:
8.00 – 9:00 Snídaně
9:00 – 10:00 Práce v terénu: Voda – základ života
10.00 – 12:00 Vzdělávací modul Jak funguje rybník
12.00 – 13:00 Oběd
13.00 – 14:30 Závěrečné vyhodnocení samostatných prací žáků, shrnutí a evaluace programu, rozloučení
15:00 Odjezd


Cílem dvoudenního programu je co nejatraktivnějším způsobem přiblížit žákům na vodu vázané ekosystémy a život v nich. Vedle workshopů, které se uskuteční v prostorách environmentálního střediska, absolvují žáci bohatý venkovní program a exkurzi na rybochovné pracoviště FROV JU. Zejména v průběhu vnitřního programu žáci absolvují několik vzdělávacích modulů. Zatímco roadshow je uvede do problematiky, další moduly se již blíže zaměří na jednotlivé vodní ekosystémy.


1. Roadshow Fakulty rybářství a ochrany vod JU
Podstatou RoadShow je zábavným a interaktivním způsobem předvést výsledky vědy a výzkumu, žáci zakusí vědu všemi svými smysly. Nejde o klasickou přednášku, důležitou úlohu hraje zapojení účastníků do aktivit RoadShow.
Žáci si zahrají například na chemika a zemědělce a uvidí, jak může činnost těchto profesí ovlivňovat čistotu vod a život ryb. Dozví se řadu zajímavých informací o různých rybích druzích a racích. Zúčastní se také předváděčky živých raků, budou si je moci vzít do ruky, vyzkouší si poznat různé druhy, odlišit pohlaví, dobrovolník se jím může nechat i štípnout.

Lektor: Bc. Jakub Krejsa

foto krejsa

Je studentem magisterského programu na Fakultě rybářství a ochrany vod JU. Jeho velkou zálibou je sportovní rybolov. Vedle studia se na fakultě věnuje zajišťování vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost.

2. Vzdělávací modul Jak funguje říční niva
Modul seznámí žáky s fungováním důležitého krajinotvorného ekosystému a na něj navázanými živočišnými a rostlinnými druhy. Ten, kdo modul absolvuje, dokáže vysvětlit, co je říční niva, jak funguje, jaké v ní fungují základní potravní řetězce a dokáže vyjmenovat a popsat několik modelových zástupců flory a fauny. Umí vysvětlit význam ekosystému říční nivy pro člověka.
Základním vodítkem jsou pracovní listy, které žáky seznámí s jednotlivými aspekty říční nivy, výklad je prokládán aktivizujícími činnostmi – práce s modelem říční nivy, mikroskopování s vyplněním příslušného pracovního listu s úkoly, poznávačka plazů a obojživelníků, hmatová aktivita zaměřená na seznámení se sedimenty, které se v říční nivě vyskytují.

Lektor: RNDr. Bořek Drozd, Ph.D.

drozd

Je absolventem Přírodovědecké fakulty UK v Praze, oboru Biologie, a doktorského studia oboru Speciální Zootechnika, specializace Rybářství na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2006 pracuje na FROV JU, momentálně na Ústavu akvakultury v Laboratoři řízené reprodukce a intenzivního chovu ryb. Na Fakultě rybářství je garantem předmětů Zoologie, Zoogeografie a Ekologie. Jeho profesním zaměřením je ichtyologie, řízená reprodukce a raný vývoj ryb. Je autorem či spoluautorem řady vědeckých publikací. Je členem řady profesních organizací, např. České zoologické společnosti či Evropské ichtyologické společnosti.

3. Vzdělávací modul Jak funguje rybník
Modul představí žákům tento pro jižní Čechy charakteristický fenomén z různých úhlů – z hlediska vodohospodářského, biologického, ekologického a rekreačního. Žáci umí vysvětlit, co to je rybník a jak funguje, umí vyjmenovat zásady správného hospodaření na rybníku a druhy výpustí, uvědomuje si důležitost péče o rybník. Pozná a stručně popíše základní rybí druhy vyskytující se v rybníku a další vodní živočichy. Chápe a dokáže stručně popsat základní potravní řetězce probíhající v rybníku.
Základním vodítkem jsou pracovní listy, které žáky seznámí s jednotlivými aspekty fungování rybníka, výklad je prokládán aktivizujícími činnostmi – práce s modely rybniční kotliny a rybniční kaskády, mikroskopování s vyplněním příslušného pracovního listu s úkoly, poznávačka plazů a obojživelníků, nácvik rybářských dovedností – vrhání sítí na cíl apod.

Lektor: Ing. Ján Regenda, Ph.D.

regenda orez

Na fakultě rybářství a ochrany vod pracuje jako akademický pracovník pod Laboratoří rybniční akvakultury a ochrany vod a je zástupem ředitele a vedoucím praxí Ústavu akvakultury v Českých Budějovicích. Zaměřuje se na problematiku rybníkářství a obhospodařování rybníků.

4. Venkovní program – aktivity na vodňanských rybnících a v lesoparku
Žáci absolvují přírodovědnou exkurzi po biologicky zajímavých lokalitách vodňanských rybníků. Jde o soustavu Dolního rybníka, Velkého ústavního, Hlubokého rybníka apod. a zejména o tůně a zajímavý olšový lesík se vzácnou olší šedou. Tato lokalita má status přírodní památky a může se pochlubit řadou vzácných vodních ptáků, obojživelníků, rostlin nebo bezobratlých. Součástí exkurze jsou hry, soutěže a „honičky“ na přírodovědná témata, odlov planktonu, sběr a analýza živočichů a rostlin s pomocí literatury a dalších pomůcek.

Lektor: Ing. Petra Plachtová

petra plachtova

Na Fakultě rybářství a ochrany vod JU pracuje jako akademická pracovnice a koordinátorka vzdělávacích aktivit na středisku MEVPIS (Mezinárodní, environmentální, vzdělávací, poradenské a infromační středisko Vodňany). Je absolventkou Zemědělské fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích.


5. Voda – základ života
Voda je nezbytnou podmínkou existence všech živých organismů. Je proto na nás, na lidech, abychom vytvářeli těmto živočichům vhodné životní podmínky – tedy průběžně pečovali o to, aby voda nebyla znečišťována a zachovala si odpovídající kvalitu. Kvalita vody se posuzuje na základě jejích fyzikálně chemických vlastností. Některé z těchto vlastností se stanovují přímo v terénu (např. barva vody, teplota vody, koncentrace rozpuštěného kyslíku), jiné, pro jejichž stanovení jsou třeba laboratorní přístroje a pomůcky, se hodnotí v laboratoři.
To v praxi znamená, že pracovníci laboratoře vyjedou do terénu, odeberou vzorky vody a odvezou do laboratoře, kde se provádějí příslušné analýzy. V povrchových vodách využívaných k chovu ryb jsou sledovány zejména tyto ukazatele: teplota, pH, koncentrace rozpuštěného kyslíku, amoniaku, fosforu, organických látek, dále průhlednost vody a případně další parametry. Stanovení některých parametrů bude prakticky předvedeno, studenti si budou moci jednoduché pokusy vyzkoušet, otestovat si vlastní vzorek vody (který si přinesou např. z domova).

Lektor Ing. Jana Máchová, Ph.D.

machova

Absolventka Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, oboru technologie vody a prostředí. Od roku 1979 pracuje ve Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém v oboru vodní toxikologie a nemocí ryb. Po vzniku Fakulty rybářství a ochrany vod je spolugarantem předmětu Základy hydrochemie a současně vyučuje na Vyšší odborné škole ekologie a vodního hospodářství při Střední rybářské škole předmět ekotoxikologie. Je spoluautorkou řady vědeckých publikací i učebních textů určených pro studenty i odbornou veřejnost a podílela se na přípravě instruktážních filmů zaměřených na vodní toxikologii.

 

 Event Finished
 
0
Telefon pořadatele
728152581
E-mail pořadatele
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místo pořádání: Mezinárodní Environmentální Vzdělávací, Poradenské a Informační Středisko ochrany vod Vodňany (MEVPIS) Na Valše 207, 389 01 Vodňany